Release notes

Claire 7.1.0 Released

By juli 13, 2018 No Comments

We zijn verheugd aan te kondigen dat Claire versie 7.1.0 vandaag is vrijgegeven en beschikbaar is voor algemeen gebruik. Deze release bevat veel nieuwe functies en inconsistentie-oplossingen voor ontwerpen.

Er zijn belangrijke verbeteringen aangebracht met betrekking tot gesnoozede items. Ze zijn nu zichtbaar op de autodetailpagina en zijn minder verwarrend om te gebruiken.

In de hele applicatie zijn wachtwoordindicatoren zichtbaar. Je zult zien hoe veilig je wachtwoord is en kun je het gebruiken op Claire.

Nieuwe functie’s

 

Snoozed items overzicht in de werkorder

Het openen van de autodetailpagina toont nu alle gesnoozede items voor die auto. Als u hierop klikt, gaat u naar de afspraakdetailpagina.

 

Wachtwoord opnieuw instellen formulier is meertalig en vereist een veilig wachtwoord

E-mails die u ontvangt bij het opnieuw instellen van het wachtwoord en wachtwoord opnieuw instellen formulier zijn nu op uw dealer taal naar keuze. Wanneer u een nieuw wachtwoord invoert, moet u een beveiligd wachtwoord invoeren.

De afbeelding boven het wachtwoordvak helpt u daarbij.

 

 

Pinned items worden in realtime op het dashboard bijgewerkt

Pin items, losmaken en bijwerken van vastgezette items is nu direct zichtbaar op het dashboard.

 

De gebruiker herstellen na verwijdering

Als dealerbeheerder kunt u nu een verwijderde gebruiker herstellen door naar de pagina Gebruikersoverzicht te gaan, de verwijderde gebruiker te zoeken, op de knop Bewerken en vervolgens op Opnieuw te bevestigen.

 

 

Oplossingen / Verandering:

 

pictogrammen uitlijning, grootte en vorm op afsprakendetailpagina

 

 De status Gereed voor de auto wordt pas weergegeven nadat de klant de controle heeft goedgekeurd.

 

We’re happy to announce that Claire version 7.1.0 is released today and available for general use. This release includes lots of new features and design inconsistency fixes.

Major improvements were made regarding Snoozed items. They are now visible on car detail page and are less confusing to use.

Throughout the application, password indicators are now visible. You’ll be able to see how secure your password is and can you use it on Claire.

New Features

 

Snoozed items overview on car detail page

Opening car detail page now shows all snoozed items for that car. Clicking on them will lead you to appointment detail page.

 

Password reset form is multilingual and requires secure password

Emails you receive when resetting password and password reset form are now on your dealer language of choice. When inputting a new password, you will be required the input a secure password.

The graphic above the password box will help you do that.

 

 

Pinned items are updated real-time on dashboard

Pinning, unpinning and updating pinned items will now be immediately visible on dashboard.

 

Reinstating user after deletion

As a dealer admin, you can now reinstate a deleted user by going to User overview page, finding the deleted user, clicking on the edit and then Reinstate button.

 

 

Improvements / Changes:

 

Fixed icons alignment, size and shape on appointment detail page

 

 Car ready status is shown only after customer approves the check